Informacje i Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Strony DEMO platformy tagmax.pl

1. Informacje ogólne
Szanowni Państwo korzystając z witryny internetowej https://iplayoo.pl i http://tagmax.pl prowadzonej przez TAGMAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zobowiązują się Państwo do przestrzegania warunków niniejszej Polityki Prywatności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje każdego użytkownika, który zamierza się zarejestrować – od momentu dokonania rejestracji. Polityka Prywatności została stworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami . Rejestrując się w na stronie https://iplayoo.pl użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich przekazanych w trakcie rejestracji danych osobowych. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia publikację komentarzy.

2. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w zakresie podstawowej działalności prowadzonej przez spółkę tagmax sp. z o.o., szczególnie utrzymania kontaktu z osobami komentującymi posty, wpisy i strony iplayoo.pl.

3. Dane osobowe są między innymi przetwarzane również w poniższych celach:
a) związanych ze świadczeniem klientom tagmax.pl usług na najwyższym poziomie i istotnych dla zarządzania relacjami z klientami (np. dane kontaktowe);

b) związanych z realizacją przez tagmax.pl zamówień (np. dostarczanie zamówionych produktów);

c) rozliczaniem transakcji (np. rachunki);

d) informacyjnych i marketingowych o oferowanych przez tagmax.pl produktach i usługach (np. wysyłanie informacji o ofertach produktów, nowych produktach lub usługach, materiałów informacyjno-marketingowych producentów produktów);

e) statystycznych oraz związanych z prowadzeniem badań wewnętrznych (np. analiza informacji demograficznych i zainteresowań klientów prowadzona na potrzeby dostosowania indywidualnych potrzeb klienta);

f) w celach związanych ze stosowaniem obowiązującego prawa.

4. Procedury przetwarzania danych osobowych oraz środki bezpieczeństwa
Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane. Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zbioru danych oraz zobowiązuje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy. Powierzone dane są wykorzystywane przez Administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży lub świadczenia innych usług oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez tagmax.pl Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, nie są przekazywane, sprzedawana ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

5. Kategorie osób, którym dane mogą zostać udostępnione
W przypadku zamówień realizowanych na platformie Tagmax.pl, będzie ona realizować Państwa zamówienia za pośrednictwem osób trzecich, co wiązać się będzie z udzieleniem tym osobom informacji na temat Państwa danych osobowych. W takim przypadku wskazane osoby trzecie nie będą upoważnione do użycia tych danych w jakichkolwiek innych celach niż wypełnienia swoich obowiązków, dostarczając Państwu zamówione produkty lub usługi. Administrator dzieli się informacjami, w tym danymi osobowymi przetwarzanymi w niniejszej witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem, ze wskazanymi w punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności oraz podmiotami związanymi z umową franchisingową, które to podmioty przestrzegają zasad przestrzegania prywatności chroniących dane osobowe w nie mniejszym stopniu niż tym opisanym w niniejszej Polityce Prywatności tagmax.pl, dozwolonym przez obowiązujące prawo.

6. Uprawnienia klientów tagmax.pl
Każdy komentujący na iplayoo.pl bądź klient tagmax.pl po zarejestrowaniu ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmieniać i usuwać. Na wniosek klienta, którego dane dotyczą, Administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione. Na wniosek osoby, której informacje dotyczą, informacji udziela się na piśmie.